Museum Associates

Martin Eskijian, Chairman

Maggie Mangassarian-Goschin, Vice Chairwoman (Director)

Nora Nalbandian, Treasurer

 

Advisory Board:

Nancy Eskijian

Dr. Rubina Peroomian

Dr. Hayk Demoyan

Dr. Edouard Selian